توجه همه جانبه به شیوه های جدید تولید غذای سالم و استفاده از فناوری‌های نوین یکی از الزامات برخوداری آحاد جامعه از خدمات مختلف بخش کشاورزی بوده ودرتداوم و استمرار آن نقش بی بدیل دارد. براین اساس مرکز تحقیقات فناوری‌های نوین تولید غذای سالم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا در سال ۱۳۹۴ تاسیس گردید. این مرکز با ارزیابی صحیح و علمی از فعالیتهای مختلف دانشگاه و پتانسیل های تحقیقاتی درون و برون دانشگاه ، مسیر پیشرفت را برای افزایش سطح علمی ، پژوهشی و نهایتا شهرت دانشگاه فراهم خواهد نمود. مهمترین هدف از تشکیل این مرکز پژوهشی افزایش فعالیتهای پژوهشی تخصصی، درآمدزایی و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور می باشد. این مرکز برروی اجرای پروژه‌های تاثیرگذار و هدفمند جهت بهبود روند تولید غذای سالم درتمامی زمینه‌ها با توجه به اهداف توسعه پایدار کشور تمرکز نموده است.

چشم انداز و ماموریت مرکز تحقیقات

این مرکز با گسترش فعالیت های پژوهشی و تجاری سازی طرح های بنیادی و کاربردی بین رشته ای ، فرارشته ای و چندرشته ای مرتبط با تولیدغذای سالم سعی خواهد کرد با ایجادمحیطی مناسب و ضمن جذب نیروهای متعهد ، متخصص وتوانمند ، الگوی مناسبی ارائه نماید و درآینده به عنوان یک قطب مهم تحقیقاتی درزمینه تولید غذای سالم در سطح ملی و بین المللی مطرح گردد.

مرکز تحقیقات فناوری‌های نوین تولید غذای سالم به عنوان یک واحد پژوهشی ، ماموریت و اهداف روشنی در کنار اهداف دانشگاه دارد و می تواند نقش راهبردی و مهمی در انجام ماموریت های پژوهشی و فناوری دانشگاه برعهده بگیرد.ماموریت مرکز تحقیقات فناوری‌های نوین تولید غذای سالم با توجه به پتانسیل های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا و نیازسنجی در سطح منطقه و ملی تعیین گردیده است. این مرکز با انجام پروژه های کاربردی ، هدفمند و ماموریت گرا در زنجیره تولید غذای سالم و فراسودمند می تواند ضمن گسترش مرزهای دانش با تبدیل پروژه های بنیادی به محصول وخدمت به جامعه ، تجاری سازی نتایج تحقیقات را تسهیل نماید. انجام پژوهش های هدفمند با استفاده از فناوری‌های نوین در جهت حل مشکلات بخش کشاورزی و همچنین بهبود کیفیت و افزایش درآمد بخش کشاورزی در راستای توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی و تولید علم و فناوری به منظور ارتقاء جایگاه  علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا در توسعه پایدارکشور به عنوان ماموریت اصلی این مرکز تعیین گردیده است.

اهداف مرکز تحقیقات:

۱- توسعه و گسترش مرزهای دانش با تاکید برفناوریهای نوین تولید غذای سالم درعلوم بین رشته ای ، فرارشته ای و چندرشته ای

۲- سامان بخشیدن و هدفمند کردن پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با تولید غذای سالم و فراسودمند

۳- طراحی و بومی سازی فناوریهای نوین و بهینه سازی سامانه های تولید غذای سالم

۴- تجاری سازی طرح های علمی و کاربردی جهت رفع مشکلات موجود در تولید غذای سالم

۵- همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی ، دانشگاهی کشور جهت انجام پروژه های مرتبط در سطح منطقه ای ، ملی و بین المللی

۶- تلاش درایجاد ارتباط و هماهنگی در تحقیقات در سطح کشور به منظور تبادل اطلاعات بین محققین جهت پرهیز از تحقیقات موازی و تکراری غیر ضروری

۷- تولید و ارائه دانش فنی به بخش کشاورزی ، صنایع غذایی و سایر مراکز علمی طبق مقرارت و ضوابط سازمان مرکزی

۸- ایجاد شرایط مناسب جهت تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه های مربوطه

۹- ارتقاء مشارکت برون سازمانی از طریق نیازسنجی و پتانسیل های موجوددرزمینه تحقیقاتی وتعیین اولویتهای پژوهشی مرکز

۱۰- افزایش بهره وری و بهره برداری از امکانات آزمایشگاهی پیشرفتهنشانی: تهران - شهرستان پیشوا، شهرک نقش جهان دانشگــاه آزاد اســـلامی واحد ورامیــــن – پیشـــوا کدپستی: 33717-74895
تلفن : ۰۲۱۳۶۷۲۵۰۱۱-۱۴
نمابر :۰۲۱۳۶۷۲۴۷۶۷
پست الکترونیک : IT@IAUVARAMIN.AC.IR
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین می باشد.     طراحی سایت: A.C.A CO