مسابقه کرسی های آزاد اندیشی

ثبت نام مسابقه کرسی های آزاد اندیشی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی(سرگروه)*نام کامل
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • تلفن همراه*
  3
 • استاد معرف*چنانچه یکی از اساتید محترم شما را به شرکت در جشنواره معرفی نموده اند ذکر نمایید
  4
 • نام و نام خانوادگی(عضو دوم)*نام کامل
  5
 • شماره دانشجویی*
  6
 • تلفن همراه*
  7
 • نام و نام خانوادگی(عضو سوم)*نام کامل
  8
 • شماره دانشجویی*
  9
 • تلفن همراه*
  10
 • نام و نام خانوادگی(عضو چهارم)*نام کامل
  11
 • شماره دانشجویی*
  12
 • تلفن همراه*
  13