آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

۲۲ دی ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۰ کد : ۴۴۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۰۱

آموزشکده سما ورامین وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا در نظر دارد بوفه و محل تکثیر دانشجویی خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاصی که دارای سابقه در زمینه های مذکور می باشند دعوت می شود از زمان انتشار آگهی به مدت 10 روز با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/200 ریال به شماره حساب 0219234396001 نزد بانک ملی شعبه مرکزی ورامین با شناسه پرداخت 3561 جهت دریافت اسناد، بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت به نشانی: پیشوا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا- دفتر حقوقی مراجعه نمایند. بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. شماره های تماس 36735466 و 36726950 -021

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا


( ۲ )

نظر شما :