آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

۲۲ دی ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۲ کد : ۴۴۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۸۹

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا در نظر دارد مکانهای استیجاری ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاصی که دارای سابقه در زمینه های مذکور می باشند دعوت می شود از زمان انتشار آگهی به مدت 10 روز با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/200 ریال به شماره حساب 0219234396001 نزد بانک ملی شعبه مرکزی ورامین با شناسه پرداخت 3561 جهت دریافت اسناد، بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت به نشانی: پیشوا-شهرک نقش جهان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا- دفتر حقوقی مراجعه نمایند. بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. شماره های تماس36735466 و 36726950 -021

1-بوفه مجتمع پیشوا                                     5-کتابفروشی مجتمع پیشوا

2-بوفه پردیس کشاورزی ورامین                       6-محل باشگاه سوارکاری مجتمع پیشوا  

3-محل تکثیر دانشجویی مجتمع پیشوا               7-کارواش مجتمع پیشوا

4-محل تکثیر دانشجویی پردیس کشاورزی ورامین

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا


( ۱ )

نظر شما :