بخشنامه ها و آئین نامه ها

استفاده از ظرفیت ها و امکانات واحدهای دانشگاهی در تابستان

اصلاحیه بخشنامه افزایش حق الزحمه مدرسان

اعتباربخشی به گواهینامه های آموزشی

افتتاح حساب بانکی مجزا برای درآمدهای دوره های برون سازمانی

آموزش های کاربردی بین المللی

انجمن های علمی

بخشنامه افزایش حق الزحمه سال 95

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی با همکاری واحد الکترونیکی دانشگاه

برون سازمانی سما

تدوین برنامه رهبردی

تدوین تقویم آموزش های کوتاه مدت سال 1395

تفاهم نامه انجمن های علمی

جبران کسری موظفی اعضای هیات علمی از طریق تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشی

حساب مالی

حمایت از تولیدات

درخواست تاسیس شهرک های فناوری 

راهکار اجرایی پیوند دانشگاه آزاد با صنعت و دولت

روش اجرایی ابلاغ,کنترل و حسابرسی اعتبارات پژوهشی

روش اجرایی تحلیل عملکرد مالی واحد ها در زمینه متنوع سازی درآمد ها

روش اجرایی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه

روش اجرایی تدوین و پایش بودجه سالیانه

روند تصویب طرحهای دانش بنیان

سهامداران دانش بنیان 

سوابق آموزش های گذرانده شده

شفافیت قانونی در مشارکت در امور شرکت ها

شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه

شورای هدایت و نظارت بر دانش بنیان

شیوه نامه تشکیل قطبهای علمی

شیوه نامه حمایت از موسسه دانش بنیان

شیوه نامه فعالیت اقتصادی در حوزه های مختلف 

طرح جامع آموزش مدیران

فراخوان بنیاد نخبگان ریاست جمهوری

مبارزه با مواد مخدر

مجوز برگزاری دوره آزاداندیشی دینی

مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی

نحوه سازماندهی واحدها و مراکز آموزشی

نشست کارگروه های تخصصی آموزش های کاربردی

نظرسنجی از شرکت کنندگان پیرامون برنامه آموزشی

نظرسنجی از مدرسین دوره آموزشی

بخشنامه برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت

بهره برداری از تسهیلات بانک پاسارگاد

شیوه نامه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری

مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی