حضور آنلاین استاد راهنما در جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری