آیین نامه‌ها و فرم‌ها- پایان نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتریپایان نامه ها
فرم خام پروپوزالپایان نامه ها
ثبت موضوع در ایران داک و کد رهگیریپایان نامه ها
دفاع پیش از موعدپایان نامه ها
مقالات استخراج شده کارشناسی ارشدپایان نامه ها
استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه هاپایان نامه ها
استفاده بهینه از ظرفیت مجاز اساتید در راهنما و مشاورپایان نامه ها
صدور مجوز دفاع برخی از رشته‌های خاص علوم انسانیپایان نامه ها
شرایط مقالات مستخرج از پایان نامه هاپایان نامه ها
حمایت از پایان نامه و رساله ارشد و دکتریپایان نامه ها
روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان‌‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشدپایان نامه ها
روش ارزیابی کیفی رساله‌های دکتری تخصصی ۲۳۷۶۷-۷۰پایان نامه ها
ساماندهی امور داوری پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری حرفه‌ای ۲۳۷۶۶-۷۰پایان نامه ها
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها بخشنامه شماره ۷۳۲۹۹۹۲۰ مورخ ۹۲۹۹پایان نامه ها
نگارش پایان نامه و رساله بخشنامه شماره ۷۰۱۴۳۷۹ مورخ ۹۴۳۵پایان نامه ها
مهلت دفاع از پایان نامه بخشنامه شماره۷۰۵۲۶۹۴ مورخ ۹۴۷۲۲پایان نامه ها
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله آیین نامه شماره ۷۳۲۸۹۹۶ مورخ ۹۳۲۱۵پایان نامه ها
استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای بخشنامه شماره ۷۳۲۶۸۵۵۹ مورخ ۹۲۸۱۲پایان نامه ها