آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تدوین برنامه راهبردیآئین نامه ها و بخشنامه ها
برون سازمانی سماآئین نامه ها و بخشنامه ها
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی با همکاری واحد الکترونیکی دانشگاهآئین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه افزایش حق الزحمه سال ۹۵آئین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه ها و بخشنامه ها
آموزش های کاربردی بین المللیآئین نامه ها و بخشنامه ها
انجمن های علمیآئین نامه ها و بخشنامه ها
افتتاح حساب بانکی مجزا برای درآمدهای دوره های برون سازمانیآئین نامه ها و بخشنامه ها
اعتباربخشی به گواهینامه های آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
اصلاحیه بخشنامه افزایش حق الزحمه مدرسانآئین نامه ها و بخشنامه ها
استفاده از ظرفیت ها و امکانات واحدهای دانشگاهی در تابستانآئین نامه ها و بخشنامه ها
فرم نیاز سنجی آموزشی کارکنانفرم ها و دستورالعمل ها
فرم نیاز سنجی آموزش های خارج از دورهفرم ها و دستورالعمل ها
فرم طرح دوره آموزشیفرم ها و دستورالعمل ها
فرم دوره ها سمینارهای آموزشی برگزار شده در نیم سالفرم ها و دستورالعمل ها
فرم حضور و غیاب دوره های آموزشیفرم ها و دستورالعمل ها
فرم پیشنهاد کسب و کار دانش بنیانفرم ها و دستورالعمل ها
دستورالعمل مدیریت دانش بنیانفرم ها و دستورالعمل ها
دستورالعمل توانمندسازی منابع انسانیفرم ها و دستورالعمل ها
تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگانآئین نامه های پژوهشی