نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آئین نامه طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
آموزش های کاربردی بین المللیآئین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه ایمنی کارگاه های آموزشی و پژوهشیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه تامین خسارت حوادث دانشجوییفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
آیین نامه تخفیف شهریه دانشجوییفرم ها و آئین نامه های اداری و مالی
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله آیین نامه شماره ۷۳۲۸۹۹۶ مورخ ۹۳۲۱۵پایان نامه ها
آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در واحدهای دانشگاهیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی کارگاهیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاههای آموزشی داخلی و خارجیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
آیین نامه نقل و انتقالاتفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
اختصاص کد شناسه تدریس به اعضای هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت و مدرسین حق التدریسفرم ها و آئین نامه های آموزشی
استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای بخشنامه شماره ۷۳۲۶۸۵۵۹ مورخ ۹۲۸۱۲پایان نامه ها
استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه هاپایان نامه ها
استفاده از ظرفیت ها و امکانات واحدهای دانشگاهی در تابستانآئین نامه ها و بخشنامه ها
استفاده بهینه از ظرفیت مجاز اساتید در راهنما و مشاورپایان نامه ها
استقرار شرکت های دانش بنیان در واحد دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
اصلاحیه بخشنامه افزایش حق الزحمه مدرسانآئین نامه ها و بخشنامه ها
اعتباربخشی به گواهینامه های آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها