حوزه معاونت پژوهش و فناوری

۱۹ تیر ۱۳۹۶ ۳
آزمایشگاه تخصصی شیمی / پردیس ورامین
آزمایشگاه تخصصی صنایع غذایی / پردیس ورامین
آزمایشگاه شیمی تجزیه