حوزه معاونت دانشجویی

۱۹ تیر ۱۳۹۶ ۱۷
انتشارات دانشجویی /علوم پایه
بوفه دانشجویی خواهران
بوفه برادران
مجموعه استخر و سونا شهید اردستانی / حوضچه اصلی
مجموعه استخر و سونا شهید اردستانی / حوضچه اصلی
مجموعه استخر و سونا شهید اردستانی
مجموعه استخر و سونا شهید اردستانی / سونا خشک، بخار و جکوزی
مجموعه استخر و سونا شهید اردستانی / حوضچه کودک
مجموعه استخر و سونا شهید اردستانی / رختکن
مجموعه استخر و سونا شهید اردستانی / دوشها
مجموعه استخر و سونا شهید اردستانی / لابی
مجموعه ورزشی / سالن کشتی
مجموعه ورزشی / سالن بزرگ چند منظوره
مجموعه ورزشی / زمین بدمینتون
مجموعه ورزشی / سالن بدنسازی
مجموعه ورزشی / سالن بدنسازی
مجموعه ورزشی شهید اردستانی / سالن چند منظوره مسابقات