حوزه معاونت پزشکی

۱۹ تیر ۱۳۹۶ ۱۱
اتاق پزشک
اتاق معاینات فیزیکی
CSLC
اتاق عمل *
اتاق عمل **
اتاق ریکاوری
ایستگاه پرستاری
اتاق پزشک