حوزه معاونت اداری و مالی

۱۹ تیر ۱۳۹۶ ۷
انتشارات اداری
محصولات گلخانه ای / طرح درآمد زایی
کشت ذرت / طرح درآمد زایی
پرورش گاو گوشتی / طرح درآمد زایی
باغ پسته / طرح درآمد زایی
تولید مرغ ارگانیک / طرح درآمد زایی
پرورش ماهی / طرح درآمد زایی