حوزه معاونت عمران

۱۹ تیر ۱۳۹۶ ۴
ساخت بیمارستان  ۵۰۰ تختخوابی
ساخت بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی
ساخت بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی
ساخت بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی