اطلاعیه ها - آرشیو

فراخوان همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از بین اعضای هیئت علمی، مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در ستاد مرکزی این باشگاه نیرو جذب می‌کند. در این فراخوان آمده است: بدین وسیله از همکارانی که تمایل به همکاری مدیریتی، تخصصی کارشناسی در ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دارند، خواهشمند است سوابق فردی خود را با انتخاب سه حوزه اولویت‌دار برای فعالیت از موضوعات ذیل و تعیین سطح مدیریتی و کارشناسی انتخاب کنند و به‌همراه مشخص کردن حوزه دانشجویی یا دانش‌آموزی حداکثر تا تاریخ ۹۸/۳/۲۸ ارسال کنند.

ادامه مطلب

فراخوان همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از بین اعضای هیئت علمی، مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در ستاد مرکزی این باشگاه نیرو جذب می‌کند. در این فراخوان آمده است: بدین وسیله از همکارانی که تمایل به همکاری مدیریتی، تخصصی کارشناسی در ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دارند، خواهشمند است سوابق فردی خود را با انتخاب سه حوزه اولویت‌دار برای فعالیت از موضوعات ذیل و تعیین سطح مدیریتی و کارشناسی انتخاب کنند و به‌همراه مشخص کردن حوزه دانشجویی یا دانش‌آموزی حداکثر تا تاریخ ۹۸/۳/۲۸ ارسال کنند.

ادامه مطلب