شماره های تماس

            

حوزه

شماره تلفن

مخابرات دانشگاه

14تا5011-3672

روابط عمومی

4674  - 3672

دفتر ریاست

6951 - 3672

فکس دفتر ریاست

4767  - 3672

معاونت اداری ومالی

6950  - 3672

معاونت آموزشی

6955  - 3672

معاونت دانشجویی

5001  - 3672

معاونت پژوهشی

5002  - 3672

معاونت فرهنگی

6005  - 3672

معاونت عمران

5003  - 3672

مدیر اداری

3710  - 3673

مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات

6954  - 3672

مدیرمالی

3850  - 3673

اداره حقوقی

 5466 - 3673

مدیر حراست

6001 - 3672

کارگزینی هیات علمی

3730  - 3673

کارگزینی کارکنان

6004  - 3672

صندوق رفاه

0612  - 3673

تدارکات

6002  - 3672

امور ایثارگران

5467  - 3673

مدیر مالی

6953  - 3672

خوابگاه

8015 - 3672

رئیس دانشکده علوم انسانی

8011  - 3672

رئیس دانشکده پرستاری

0613  - 3673

ریاست دانشکده کشاورزی

5747  - 3622

فکس دانشکده کشاورزی

4990  - 3622

مدیر اداری دانشکده

9662 - 3622

مدیر آموزش دانشکده

6787 – 3622

خدمات آموزش دانشکده

9165 - 3622

آموزشکده سما

5543  - 3622

فکس سما

5542  - 3622

حسابداری سما

6010 - 3622

مرکز قرچک

5030 - 3612 

5010 - 3612

فکس مرکز قرچک

1090 - 3614