آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاههای آموزشی داخلی و خارجی