مجوز درج نام استاد شرکت کننده در کنفرانس به عنوان نفر دوم