نحوه حضور مهمانان خارجی در همایش ها و کنفرانس های بین الملل و یا بازدید از واحدها