برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی با همکاری واحد الکترونیکی دانشگاه