حضور آنلاین هیات تخصصی در جلسه پیشدفاع دانشجویان دکتری