نحوه جستجوی مجلات نمایه شده در پایگاه های علمی مختلف

۱-مجلات دانشگاه آزاد 
۲-نشریات وزارت علوم
۳- نشریات نمایه شده در پایگاه SJR 
۴- نشریات نمایه شده در پایگاه ISC 
۵- و برای نشریات نمایه شده در پایگاه JCR میتوانید از فایل اکسل زیر استفاده نمایید.

دانلود فایل