آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آئین نامه امور اقتصادی و دانش بنیان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
روش اجرایی تدوین و پایش بودجه سالیانهآئین نامه ها و بخشنامه ها
روش اجرایی تدوین برنامه راهبردی دانشگاهآئین نامه ها و بخشنامه ها
روش اجرایی تحلیل عملکرد مالی واحد ها در زمینه متنوع سازی درآمد هاآئین نامه ها و بخشنامه ها
روش اجرایی ابلاغ,کنترل و حسابرسی اعتبارات پژوهشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
راهنمای تهیه برنامه کاری برای شرکت بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
راهکار اجرایی پیوند دانشگاه آزاد با صنعت و دولتآئین نامه ها و بخشنامه ها
دوره های تخصصی کوتاه مدتآئین نامه ها و بخشنامه ها
درخواست تاسیس شهرک های فناوریآئین نامه ها و بخشنامه ها
حمایت از تولیداتآئین نامه ها و بخشنامه ها
حساب مالیآئین نامه ها و بخشنامه ها
جبران کسری موظفی اعضای هیات علمی از طریق تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
تفاهم نامه انجمن های علمیآئین نامه ها و بخشنامه ها
تدوین تقویم آموزش های کوتاه مدت سال ۱۳۹۵آئین نامه ها و بخشنامه ها
تدوین برنامه راهبردیآئین نامه ها و بخشنامه ها
برون سازمانی سماآئین نامه ها و بخشنامه ها
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی با همکاری واحد الکترونیکی دانشگاهآئین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه افزایش حق الزحمه سال ۹۵آئین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه ها و بخشنامه ها
آموزش های کاربردی بین المللیآئین نامه ها و بخشنامه ها
انجمن های علمیآئین نامه ها و بخشنامه ها