آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آئین نامه امور اقتصادی و دانش بنیان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آموزش های کاربردی بین المللیآئین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه ها و بخشنامه ها
استفاده از ظرفیت ها و امکانات واحدهای دانشگاهی در تابستانآئین نامه ها و بخشنامه ها
اصلاحیه بخشنامه افزایش حق الزحمه مدرسانآئین نامه ها و بخشنامه ها
اعتباربخشی به گواهینامه های آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
افتتاح حساب بانکی مجزا برای درآمدهای دوره های برون سازمانیآئین نامه ها و بخشنامه ها
انجمن های علمیآئین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه افزایش حق الزحمه سال ۹۵آئین نامه ها و بخشنامه ها
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی با همکاری واحد الکترونیکی دانشگاهآئین نامه ها و بخشنامه ها
برون سازمانی سماآئین نامه ها و بخشنامه ها
تدوین برنامه راهبردیآئین نامه ها و بخشنامه ها
تدوین تقویم آموزش های کوتاه مدت سال ۱۳۹۵آئین نامه ها و بخشنامه ها
تفاهم نامه انجمن های علمیآئین نامه ها و بخشنامه ها
جبران کسری موظفی اعضای هیات علمی از طریق تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
حساب مالیآئین نامه ها و بخشنامه ها
حمایت از تولیداتآئین نامه ها و بخشنامه ها
درخواست تاسیس شهرک های فناوریآئین نامه ها و بخشنامه ها
دستورالعمل توانمندسازی منابع انسانیفرم ها و دستورالعمل ها
دستورالعمل مدیریت دانش بنیانفرم ها و دستورالعمل ها
دوره های تخصصی کوتاه مدتآئین نامه ها و بخشنامه ها