آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها و بخشنامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نظرسنجی از مدرسین دوره آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نظرسنجی از شرکت کنندگان پیرامون برنامه آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نشست کارگروه های تخصصی آموزش های کاربردیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نحوه سازماندهی واحدها و مراکز آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
موافقت نامه اعطای جایزه تجاریآئین نامه ها و بخشنامه ها
مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقیآئین نامه ها و بخشنامه ها
مجوز برگزاری دوره آزاداندیشی دینیآئین نامه ها و بخشنامه ها
مبارزه با مواد مخدرآئین نامه ها و بخشنامه ها
فرم ش۱-درخواست برگزاری دورهآئین نامه ها و بخشنامه ها
فراخوان بنیاد نخبگان ریاست جمهوریآئین نامه ها و بخشنامه ها
طرح جامع آموزش مدیرانآئین نامه ها و بخشنامه ها
شیوه نامه فعالیت اقتصادی در حوزه های مختلفآئین نامه ها و بخشنامه ها
شیوه نامه حمایت از موسسه دانش بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
شیوه نامه تشکیل قطبهای علمیآئین نامه ها و بخشنامه ها
شورای هدایت و نظارت بر دانش بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاهآئین نامه ها و بخشنامه ها
شفافیت قانونی در مشارکت در امور شرکت هاآئین نامه ها و بخشنامه ها
سهامداران دانش بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
سوابق آموزش های گذرانده شدهآئین نامه ها و بخشنامه ها
روند تصویب طرحهای دانش بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها