آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه اجرایی آیین نامه مالکیت فکری (معنوی) دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی کارگاهیآئین نامه های پژوهشی
چاپ و انتشار کتابچه ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه ایمنی کارگاه های آموزشی و پژوهشیآئین نامه های پژوهشی
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجوییآئین نامه های پژوهشی
معرفی اعضای کمیته سامانه استانی ساهاآئین نامه های پژوهشی
سامانه پیشینه پژوهشی ایران داکآئین نامه های پژوهشی
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی- پژوهشیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاههای آموزشی داخلی و خارجیآئین نامه های پژوهشی
مجوز درج نام استاد شرکت کننده در کنفرانس به عنوان نفر دومآئین نامه های پژوهشی
نحوه حضور مهمانان خارجی در همایش ها و کنفرانس های بین الملل و یا بازدید از واحدهاآئین نامه های پژوهشی
صدور مجوز برای اساتید در سایر دانشگاه هاآئین نامه های پژوهشی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشیآئین نامه های پژوهشی
درج نام مشاور صنعتی در مقاله های مستخرجآئین نامه های پژوهشی
تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگانآئین نامه های پژوهشی
استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای بخشنامه شماره ۷۳۲۶۸۵۵۹ مورخ ۹۲۸۱۲پایان نامه ها
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله آیین نامه شماره ۷۳۲۸۹۹۶ مورخ ۹۳۲۱۵پایان نامه ها
مهلت دفاع از پایان نامه بخشنامه شماره۷۰۵۲۶۹۴ مورخ ۹۴۷۲۲پایان نامه ها
نگارش پایان نامه و رساله بخشنامه شماره ۷۰۱۴۳۷۹ مورخ ۹۴۳۵پایان نامه ها
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها بخشنامه شماره ۷۳۲۹۹۹۲۰ مورخ ۹۲۹۹پایان نامه ها