آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم مرخصی تحصیلیفرم های آموزشی
آیین نامه تامین خسارت حوادث دانشجوییفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
آیین نامه نقل و انتقالاتفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
بخشنامه تغییر تعرفه صدور مدارک المثنیفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
بخشنامه سنوات ارفاقی مشمولانفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
بیمه حوادث اتباع خارجیفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
مجموعه قوانین و مقررات حوزه معاونت پژوهشیآئین نامه های پژوهشی
آئین نامه طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
بخشنامه حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه تخفیف شهریه دانشجوییفرم ها و آئین نامه های اداری و مالی
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایرانآئین نامه های پژوهشی
ساماندهی امور داوری پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری حرفه‌ای ۲۳۷۶۶-۷۰پایان نامه ها
روش ارزیابی کیفی رساله‌های دکتری تخصصی ۲۳۷۶۷-۷۰پایان نامه ها
روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان‌‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشدپایان نامه ها
حمایت از پایان نامه و رساله ارشد و دکتریپایان نامه ها
شرایط مقالات مستخرج از پایان نامه هاپایان نامه ها
صدور مجوز دفاع برخی از رشته‌های خاص علوم انسانیپایان نامه ها
استفاده بهینه از ظرفیت مجاز اساتید در راهنما و مشاورپایان نامه ها
استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه هاپایان نامه ها
مقالات استخراج شده کارشناسی ارشدپایان نامه ها