آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تدوین تقویم آموزش های کوتاه مدت سال ۱۳۹۵آئین نامه ها و بخشنامه ها
تفاهم نامه انجمن های علمیآئین نامه ها و بخشنامه ها
جبران کسری موظفی اعضای هیات علمی از طریق تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
حساب مالیآئین نامه ها و بخشنامه ها
حمایت از تولیداتآئین نامه ها و بخشنامه ها
درخواست تاسیس شهرک های فناوریآئین نامه ها و بخشنامه ها
دوره های تخصصی کوتاه مدتآئین نامه ها و بخشنامه ها
راهکار اجرایی پیوند دانشگاه آزاد با صنعت و دولتآئین نامه ها و بخشنامه ها
راهنمای تهیه برنامه کاری برای شرکت بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
روش اجرایی ابلاغ,کنترل و حسابرسی اعتبارات پژوهشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
روش اجرایی تحلیل عملکرد مالی واحد ها در زمینه متنوع سازی درآمد هاآئین نامه ها و بخشنامه ها
روش اجرایی تدوین برنامه راهبردی دانشگاهآئین نامه ها و بخشنامه ها
روش اجرایی تدوین و پایش بودجه سالیانهآئین نامه ها و بخشنامه ها
روند تصویب طرحهای دانش بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
سوابق آموزش های گذرانده شدهآئین نامه ها و بخشنامه ها
سهامداران دانش بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
شفافیت قانونی در مشارکت در امور شرکت هاآئین نامه ها و بخشنامه ها
شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاهآئین نامه ها و بخشنامه ها
شورای هدایت و نظارت بر دانش بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
شیوه نامه تشکیل قطبهای علمیآئین نامه ها و بخشنامه ها