آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
حساب مالیآئین نامه ها و بخشنامه ها
حضور آنلاین استاد راهنما در جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
حضور آنلاین هیات تخصصی در جلسه پیشدفاع دانشجویان دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
حضور در جلسه پیش دفاع دکتری-دانشجویانفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
حمایت از پایان نامه و رساله ارشد و دکتریپایان نامه ها
حمایت از تولیداتآئین نامه ها و بخشنامه ها
درج نام مشاور صنعتی در مقاله های مستخرجآئین نامه های پژوهشی
درخواست تاسیس شهرک های فناوریآئین نامه ها و بخشنامه ها
دستورالعمل پیش دفاع دانشجویان دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
دستورالعمل توانمندسازی منابع انسانیفرم ها و دستورالعمل ها
دستورالعمل مدیریت دانش بنیانفرم ها و دستورالعمل ها
دفاع پیش از موعدپایان نامه ها
دوره های تخصصی کوتاه مدتآئین نامه ها و بخشنامه ها
راهکار اجرایی پیوند دانشگاه آزاد با صنعت و دولتآئین نامه ها و بخشنامه ها
راهنمای آموزش مجازی اساتیدفرم ها و آئین نامه های آموزشی
راهنمای آموزش مجازی دانشجویانفرم ها و آئین نامه های آموزشی
راهنمای تهیه برنامه کاری برای شرکت بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
روش اجرایی ابلاغ,کنترل و حسابرسی اعتبارات پژوهشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
روش اجرایی تحلیل عملکرد مالی واحد ها در زمینه متنوع سازی درآمد هاآئین نامه ها و بخشنامه ها
روش اجرایی تدوین برنامه راهبردی دانشگاهآئین نامه ها و بخشنامه ها