آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
روش اجرایی تدوین و پایش بودجه سالیانهآئین نامه ها و بخشنامه ها
روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان‌‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشدپایان نامه ها
روش ارزیابی کیفی رساله‌های دکتری تخصصی ۲۳۷۶۷-۷۰پایان نامه ها
روند تصویب طرحهای دانش بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
ساماندهی امور داوری پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری حرفه‌ای ۲۳۷۶۶-۷۰پایان نامه ها
سامانه پیشینه پژوهشی ایران داکآئین نامه های پژوهشی
سهامداران دانش بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
سوابق آموزش های گذرانده شدهآئین نامه ها و بخشنامه ها
شرایط مقالات مستخرج از پایان نامه هاپایان نامه ها
شفافیت قانونی در مشارکت در امور شرکت هاآئین نامه ها و بخشنامه ها
شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاهآئین نامه ها و بخشنامه ها
شورای هدایت و نظارت بر دانش بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشیآئین نامه های پژوهشی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه مالکیت فکری (معنوی) دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجوییآئین نامه های پژوهشی
شیوه نامه تشکیل قطبهای علمیآئین نامه ها و بخشنامه ها
شیوه نامه حمایت از موسسه دانش بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی- پژوهشیآئین نامه های پژوهشی
شیوه نامه فعالیت اقتصادی در حوزه های مختلفآئین نامه ها و بخشنامه ها
صدور مجوز برای اساتید در سایر دانشگاه هاآئین نامه های پژوهشی